Skip to main content

Rakshya Sharma

Clinical Instructor

Internal Medicine

Phone: (605) 357-1340

Email: Rakshya.Sharma@usd.edu